Alone | porselein, verband | 15 x 6 x 12 | 2013

600 euro